Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцогчдын эрх, үүрэг