Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам